Kvalitetspolicy
Arkitektform skall vara med om att utforma byggnader och bebygga miljöer som bidrar till en för människan bra inre och yttre miljö genom att:
Vid nybyggnader, ombyggnader, renoveringar och tillbyggnader
Utforma byggnader så uppförandet (byggnationen) utföres säkert och miljövänligt med minsta möjliga utsläpp till naturen.
Utforma byggnader med miljövänliga material och miljövänliga arbetsmetoder.
Värna om att miljöskadliga material och ämnen omhändertas på ett miljövänligt sätt.
Verkar för en arbets- och boendemiljö som resulterar i ökat arbetsinnehåll, trivsel, social kontakt och personlig utveckling.

Detta innebär att Arkitektform alltid skall
  • Att utveckla och använda byggvaror, byggsystem och byggmetoder som främjar hushållning med naturresurser och därigenom begränsar negativ miljöpåverkan.
  • Att vid projektering eftersträva flexibilitet i utformningen av byggnadsverk, med hänsyn till ev. ändringar under bruksskedet, och med beaktande av att byggnaden ska kunna rivas på ett miljömässigt sätt.
  • Föreskriva och utarbeta planer som resulterar i en resurssnål byggnadsproduktion med ökad återvinning, omhändertagande alt återanvändning av byggnadsmaterial och lösningar som innebär att minsta möjliga återstår samt att välja långlivade material.
  • Sträva efter att välja miljö- och återvinningsanpassade byggprodukter, prioriterar återanvändning och materialåtervinning.
  • Öka personalens möjligheter till kunskap och personlig utveckling vad gäller miljögfrågor.

Denna policy är grunden för att miljöarbete i företaget och det är alla medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga en.
Besöksadress: Sköldstavägen 10A Alvesta | Post: box 306, 351 05 Växjö | Tel: 0470-140 80 | info@arkitektform.se | Copyright © Arkitektform AB 2013