Rutiner för utarbetande av handlingar och utförande av uppgifter.
Redovisning av byggnadprojekt skall utföras i enlighet med anvisningar utfärdade av BSAB (byggandets samordning AB, Svensk standard och BST handböcker.
Beskrivningar och administrativa föreskrifter utföres i enlighet med AMA-enhetens anvisningar.
Toleranser skall anges i enlighet med Svensk standard, SMS anvisningar.
Kontroll och besiktning, besiktningsutlåtande upprättas i anslutning till AB72.

Rutiner för uppdragsgenomförande.
Projekten styrs och genomgås i projekteringsmöten där samtliga berörda deltar och dessa möten protokollförs och distribueras till berörda och protokoll arkiveras i projektpärm

Rutiner för verifiering / kontroll under projektering. 
Projektets handläggare har ansvaret för att dokumenterade genomgångar och kontroll / verfiering skall genomföras under projekteringens gång. Dessa kan avse egenkontroll, granskningsplaner, uppfyllande av kontrollplaner, samgranskning eller fackgranskning.

Rutiner för egenkontroll.
Egenkontroll och underskrft av handling skall utföras av projektets handläggare.
Egenkontroll utföres mot checklistor vilka underskrives och arkiveras i projektpärm.

Rutiner för behandling av ändringar. 
Ändringar och tillägg skall vara beordrat dvs.skriftligt och underskrivet av behörig denna beställning skall distribueras ut till berörda och arkiveras i projekpärm.
Om ändringarna medför förändringar i kontakt, programkrav samt förändring av ansvarsförhållanden, omfattning, tider, teknik och ekonomi skall beställningsskrivelse upprättas av projektets handläggare och översändas till beställaren.

Besöksadress: Sköldstavägen 10A Alvesta | Post: box 306, 351 05 Växjö | Tel: 0470-140 80 | info@arkitektform.se | Copyright © Arkitektform AB 2013